Nemzeti Tehetségprogram a RefoRomban

A Budapesti Református Cigány Szakkollégium „RefoRom Alkotóműhely a Tehetségekért” című programjának összefoglalója, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetség Programja Támogatásával valósított meg.


A pályázatban vállalt tevékenységek:

A szakkollégiumi hallgatók identitástudatának, társadalmi szerepvállalás-készségének megerősítését segítő tevékenységek, foglalkozások így pl. nemzetközi workshop-találkozó, szaktábor meghívott szakemberek részvételével, stb.) szervezése valamint megvalósítása; a szakkollégiumi tevékenységhez kapcsolódó rendsze­res vagy időszakos kiadványok, szakmai folyóiratok, szöveggyűjtemények szerkesztése és kiadása szakmai nyilvánosság biztosítása, szakkollégiumi honlap működtetése, fejlesztése, tudásbázis bővítése szakkönyvek­kel, szakmai folyóiratokkal.

 

A pályázati program lényege:

Programunkban egy olyan nyitott alkotóműhely megalapítását tervezzük, amely a tehetséggondozást tűzte ki célul. Elsődlegesen a szakkollégiumunk, illetve kollégiumunk hallgatóinak részére, de műhelyünk nyitott civil kezdeményezések, egyéb szakmai rendezvények megvalósítási helyszínéül is. A programsorozat végén egy – az alkotásokat bemutató – kötetet kívánunk összeállítani, az alkotásokat folyamatosan közzé tesszük közös­ségi oldalunkon, illetve honlapunkon is az érdeklődők számára. Különböző kiadványokat, szakkönyveket is beszerzünk a támogatásból, segítve a szakkollégiumi alkotóműhely eszközellátottságát.

A Budapesti Református Cigány Szakkollégiumot 2016 decemberében alapította meg a Magyarországi Refor­mátus Egyház. A szakkollégiumuk 2016 szeptemberétől fogad hallgatókat. Szakkollégiumunk önálló intéz­mény, a tehetséggondozási feladatok megvalósításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezett. A kollégium területén belül található „kis ház”, mint alkotóműhely, találkozóhelyként működtetésének szán­dékát a Nemzeti Tehetségprogram finanszírozásával sikeresen tudtuk megvalósítani. Az alkotóműhely vezető­je Balogh Tibor grafikus-festőművész volt, aki önmaga is hátrányos helyzetű fiatal volt, így könnyen megtalál­ta a hangot a szakkollégiumi hallgatókkal és kollégistáinkkal.

 

Program eredményének bemutatása I.

A PROGRAM CÉLJA, INDOKLÁSA, EREDMÉNYE, HASZNOSULÁSA

A Roma Szakkollégium a szakmai képzés mellett közösséget épít. Ennek a törekvésnek a nem formális színte­re a kollégium keretein belül művészeti, kulturális közösségi térként funkcionáló Nyitott Műhely Alkotóház. A Nyitott Műhely közösségi élet megteremtéséért, annak irányításáért a Szakkollégium vezetése volt a felelős. A tehetséggondozásért Balogh Tibor roma származású grafikus-festő felelt, akit a Nemzeti Tehetségprogram­ból finanszíroztunk. A Nyitott Műhely Alkotóház a szakkollégium értékorientált céljainak megvalósulását támogató tevékenységét az intézmény vezetésével teljes összhangban végezte. A Műhely alapvetően öntevé­keny, együtt alkotó művészeti, kulturális, szakmai közösségként funkcionált. A roma szakkollégium széleskö­rű művészeti, kulturális kapcsolatrendszerének kialakítását valósította meg.

Műhelyben a heti foglalkozásokon feldolgozott főbb témák:

Bevezetés a képzőművészeti gondolkodásba 1. – grafika Tanulmányrajzok
Bevezetés a képzőművészeti gondolkodásba 2. –festészet Csendélet
Bevezetés a képzőművészeti gondolkodásba 3. – fotó Kedvenc képek prezentálása a műhely résztvevőinek
Bevezetés a képzőművészeti gondolkodásba 4. – Plakát­művészet Filmvetítés, filmelemzés
Kockológia és térábrázolás Alkotások műelemzése
Ellipszis Grafikai technikák megismertetése
Drapéria Festészeti technikák megismertetése
Alkalmi ajándéktárgy készítés Digitális képalkotás

 

Megjegyzés:

Legalább 40 ilyen alkalom valósult meg az élő alkotóműhely tevékenységnek és a vállaltnál is hosszabb idejű nyitva tartásnak köszönhetően, ezért csak a főbb tervezett tématerületeket jelöli a lista, amely spontán hallgatói igények alapján ennél is sokkal gazdagabb volt.

 

A program során átlagban havi egy alkalommal tartott kulturális programok meghívott előadói voltak:

1. 2016. október 26. / Romani Design – Varga Erika és Varga Heléna
2. 2016. november 30. / Nagy Gusztáv – költő, író, műfordító

Lakatos György – Romano Glaszo /emberi hang/ népzenei együttes vezetője

3. 2016. december 16. / Farkas Zsolt – Khamoro együttes vezetője /Folklór és megújulás

Ficz Emma – Kormánytisztviselő / a roma nők közéleti szerepvállalásának lehetőségei

4. 2017. január 28. / Etnorom együttes – Balog József és Künstler Ágnes
5. 2017. február / Csík Dániel – előadás a Jazz-zenéről
6. 2017. április 29. / Bihari Imre – autentikus cigányzene
7. 2017. május 11. / Rézműves Benjamin – a cigány folklórról zenében és elméletben
8. 2017. május 10. / Fakazettás előadás – Bereczki Zoltán
9. 2017. június 21. / Színes gyöngyök egyesület –

 

A szakkollégiumi hallgatók identitástudatának, társadalmi szerepvállalás-készségének megerősítését segítő tevékenységek, foglalkozások valósultak meg meghívott szakemberek részvételével:

Ebben a szakkollégisták, kollégisták bevonódása is megvalósult. A Nyitott Műhely Alkotóház a Free-pres­szionista Kortárs Művészcsoportra épülve folyamatosan nyitott lehetőséget teremtett a Budapesti Református Cigány Szakkollégium szakkollégistáinak, kollégistáinak és munkatársainak. Az Alkotóház vezetője a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-vel is informális kapcsolatokat épített, amely intézmény a jövő­ben gazdagíthatja az Alkotóház munkáját. Továbbá egy Roma Kulturális társadalmi szervezet (Free-Presszi­onista és Roma Műhely Egyesület) vezetőjeként az egyesülete tagjait (9 fő) is sikerült önkéntesként a prog­ramok előkészítésébe bevonnia. A tehetséggondozó szakember irányításával az alkotóműhely minden nap nyitott volt. Hivatalosan napi 4 órában, de a valóságban átlagosan ennél hosszabb napi nyitva tartással, mert a művész, művészek alkotótevékenységet is folytattak az Alkotóházban, ami azt folyamatosan élettel töltötte be. Mind a Református, mind a Jezsuita Szakkollégium tagjai elsődleges célcsoportunkba tartoztak, de legin­kább a saját szakkollégiumi és kollégiumi tagságunk élt a lehetőséggel. Az alaptevékenységen felül a program idejére lebontva összesen 10 alkalommal (átlagban havi 1 alkalomnak felel meg) meghívott előadók részvé­telével művészeti tehetséggondozás valósul meg. A meghívott művészek mai kortárs roma alkotók voltak a zene, iparművészet, gasztronómia, hagyományőrzés, irodalom területeiről. A szakkollégiumi tevékenységhez kapcsolódó rendszeres vagy időszakos kiadványok, szakmai folyóiratok, szöveggyűjtemények szerkesztése és kiadása; szakmai nyilvánosság biztosítása, szakkollégiumi honlap működtetése, fejlesztése:

A Nyitott Műhely Alkotóházban készült alkotásokból és a program eseményeiből egy könnyen kezelhető, látványos szemléltető, ismeretközlő kiadványt adtunk ki, melyet szakmai fórumokon terjesztünk elektroni­kus és nyomtatott formában valamint a pályázati forrásból kialakított honlapunkon. A szakmai munkatárs elsősorban képzőművészeti területen segítette a hallgatókat, valamint a közösségi oldalakon élő adás közve­títésében, az események újmédiás kommunikációjában is szerepet vállalt. A leporellóval, ami a produktum lett, közvetlenül legalább 200 főt fogunk tudni elérni a szokásos Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat 3 napos tanévnyitója keretében. Valamint egyéb szakmai partnereinkhez is eljuttatjuk kiadványainkat például a Magyarországi Református Egyház Csillagpont Ifjúsági Fesztiválja közreműködőiként tovább bővíthető a közvetlenül elérhető célcsoport száma.

 

Tudásbázis bővítése szakkönyvekkel, szakmai folyóiratokkal:

Különböző szakmai kiadványokat szereztünk be a pályázat keretében és saját forrásból is, ezzel is segítve hallgatóink művészeti kibontakozását. Az alkotóműhely tevékenységin túl a hallgatók számára saját szakmai konferencián való részvételt biztosítunk.

 

Eredmények:

A szakkollégiumunk ismertsége nőtt azon cigány és hátrányos helyzetű hallgatók között, akik szeretnének továbbtanulni. A szakkollégiumról történt híradások által nőtt az egyes cigány közösségekben a tanulás, to­vábbtanulás értéke. Tovább tudjuk bővíteni a szakkollégiumunkba felvételt nyerő, cigány és hátrányos hely­zetű hallgatók számát, ezáltal hozzájárultunk, hogy tovább növekedjen a diplomát szerző cigány származású felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók száma. Új roma és nem roma művészeket is felfedeztünk, akik bekapcsolódtak az alkotóház életébe és kik tehetséggondozása is megkezdődött, vagy megkezdődik. Az első tanévben a 18-30 év közötti felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató közül folyamatos vagy alkalmi jelleg­gel a tervezett 15 fő helyett legalább 19 főt sikerült bevonni. A közösségi médián keresztüli élő közvetítésekkel pedig még sokkal többek is bekapcsolódhattak az Alkotóház eseményeibe. Az Alkotóház állandó vagy alkal­mi használói voltak olyan 18-50 év közötti civil (első sorban roma származású) szereplők, akik a Free-Presszi­onista Művészcsoport és a Magyarországi Roma Galéria Egyesület tagságát jelentik, valamint civil szereplők is, akik közül mindösszesen körülbelül 20 fő vált az alkotóműhely használójává.

 

Szakmai indikátorok

A programban részt vevő szakkollégisták száma: 19

Ebből a hátrányos helyzetű hallgatók száma: 15

Ebből a férfiak száma: 8

Szakkollégiumi hallgatók identitástudatának, társadalmi szerepvállalás-készségének megerősítését segítő

tevékenységek, foglalkozások száma 40 (átlag heti egy hivatalosan meghirdetett alkalom, de a nyitott alkotó­házi működéséből adódóan, valójában ez akár 100 alkotóházi tevékenységbe bekapcsolódási lehetőséget is jelenthetett)

Szakkollégiumi tevékenységhez kapcsolódó rendszeres vagy időszakos kiadványok száma: 1

Tudásbázis bővítéséhez beszerzett szakkönyvek, folyóiratok száma: 0

Megszervezett konferenciák száma: 0

Hazai és nemzetközi szakmai konferencián történő részvétel száma: 0

A program megvalósításában szerepet vállaló szakemberek száma: 20 (meghívott vendégek)

A programba bevont önkéntesek száma: 9

 

LINKEK:

  • Varga Erika és Varga Heléna- Romani Design előadása:NT: 1.,  2. 3.4.
  • Lakatos György -zenész és Nagy Gusztáv – költő, író, műfordító 1. 2.

 

A beszámoló PDF dokumentum formátumban letölthető innen.

Kövess minket Facebookon!

Instagramon is ott vagyunk!

Skip to content